ઉદ્દેશ

  • કૌશલ્ય સુધારણા
  • ટેકનોલોજી સુધારણા
  • નાણાકીય સહાય
  • બજાર પ્રોત્સાહન
  • આંતર માળખાકીય સુવિધા

Back