બોર્ડ અને નિગમો

Sr. No. Name of Board/Corporation/Apex Body બોર્ડ/નિગમ/ટોચની સંસ્થા નું નામ Website Link
1 Gujarat Matikam Kalakari & Rural Technology Institute (GMKRTI)
Near:GH-4, Sector-12, Mahatma Mandir Road, Gandhinagar.Ph.No:+91-79-23225118, 23223449 Fax No:+91-79-23221598 Email:email hidden; JavaScript is required
ગુજરાત માટીકામ કલાકારી અને ગ્રામ ટેકનોલોજી સંસ્થાન www.rtigujarat.org
2 Gujarat State Handloom & Handicrafts Development Corporation Limited
1st Floor, Handloom Technology Institute Building,Nr. Mahatma Mandir, Sector 13,Gandhinagar 382 016, GujaratPhone: +91-79- 23247033, 23241712 Fax No. +91-79- 23230738, 23247059 Email:email hidden; JavaScript is required
ગુજરાત રાજ્ય હાથશાળ અને હસ્તકલા વિકાસ નિગમ લીમીટેડ www.gurjari.co.in www.estoregurjari.com
3 Gujarat Khadi Village Industries Board
Gram nirman Bhavan, Juna Vadaj, Ahmedabad.Ph No: 27556343, 27551701 Fax No : 27557444 Email:email hidden; JavaScript is required
ગુજરાત રાજ્ય ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડ www.khadigujarat.in
4 Gujarat Rural Industrial Marketing Corporation Ltd.(GRIMCO)
Block No.17/5th Floor, Udyog Bhavan,Gandhinagar.Tel. No. 23227065, 23227243, 23223763 Fax No.(079) 23227244 Email:email hidden; JavaScript is required
ગુજરાત રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માર્કેટીંગ કોર્પોરેશન લી. (ગ્રીમકો) www.grimco.co.in
5 Industrial Extension Cottage
Block No. 7, 1st Floor, Udyog Bhavan,Sector-11, Gandhinagar-382017Phone No. +91 79 23246544, 23256005/6/8, 23254261/63 Fax : +91 79 23256007 Email:email hidden; JavaScript is required
ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્ષ્ટેન્શન કોટેજ (ઇન્ડેક્ષ્ટ-સી) craftofgujarat.gujarat.gov.in
6 The Gujarat Rajya Handloom, Handicraft & Audyogic Sahakari Federation Ltd.(GUSICA),B/2, Swaminarayan Complex, Jain Merchant Panch Rasta, Paldi, Ahmedabad. 380007.
Ph. 079-26611823,26603851. Fax. No.26606309 Email:email hidden; JavaScript is required
ગુજરાત રાજય હેન્ડલુમ, હેન્ડીક્રાફટ અને ઓૈધોગિક સહકારી ફેડરેશન લી.

Back