સંપર્ક

કમિશનર, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગની કચેરી,

ઉદ્યોગ ભવન, બ્લોક નં.૭/૨, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર.

નં.

નામ

હોદ્દો

ફોન નં.

ઇ-મેઇલ

શ્રી એ. કે. રાકેશ  (I.A.S.) અગ્ર સચિવશ્રી અને કમિશનરશ્રી 23259477-23259478 email hidden; JavaScript is required
email hidden; JavaScript is required
શ્રીમતી જે. આર. ઠક્કર કમિશનરશ્રીના અંગત મદદનીશ(ઇન્‍ચાર્જ) 23259477-23259478 email hidden; JavaScript is required
શ્રી એચ. બી. પટેલ અધિક નિયામક (ઇન્‍ચાર્જ) 23259482-59483 email hidden; JavaScript is required
શ્રી જે. એચ. રાવલ સંયુક્‍ત નિયામક(વહીવટ) (ઇન્‍ચાર્જ) 23259480-59481 email hidden; JavaScript is required
શ્રી એચ. બી. પટેલ સંયુક્‍ત નિયામક (ટેક્ષ્ટાઇલ) 23259482-59483 email hidden; JavaScript is required
શ્રી આર. આર. યાદવ હિસાબી અધિકારી (વર્ગ-૧) (ઇન્‍ચાર્જ) 23259499 email hidden; JavaScript is required
શ્રી એમ. જે. મહેતા પ્રોજેક્ટ મેનેજર (બેંકેબલ) (વર્ગ-૧) 23259582 email hidden; JavaScript is required
શ્રીમતી એ. એ. પંડિત પ્રોજેક્ટ મેનેજર (તાલીમ) (વર્ગ-૧) 23259590 email hidden; JavaScript is required
શ્રી આર. આર. યાદવ મેનેજર(ખાદી) વર્ગ-૧ (ઇન્‍ચાર્જ) 23259573 email hidden; JavaScript is required
૧૦ શ્રી જે. એચ. રાવલ પ્રોજેક્ટ મેનેજર (પેકેજ) (વર્ગ-૧) 23259485 email hidden; JavaScript is required
૧૧ શ્રી એ. આર. પટેલ  પ્રોજેક્ટ મેનેજર (પ્‍લાન) (વર્ગ-૧)(ઇન્‍ચાર્જ) 23259491 email hidden; JavaScript is required
૧૨ શ્રી એ. આર. પટેલ  પ્રોજેક્ટ મેનેજર (એન્‍ફો.) (વર્ગ-૧) 23259491 email hidden; JavaScript is required
૧૩ શ્રીવાય. એન. પરમાર મદદનીશ નિયામક (બેંકેબલ)       (વર્ગ -૨) 23259587 email hidden; JavaScript is required
૧૪ શ્રી આર. આર. યાદવ ટેક્ષ્ટાઇલ ઓફીસર (વર્ગ -૨) 23259574 email hidden; JavaScript is required
૧૫ શ્રી આર. આર. યાદવ નાયબ વિકાસ અધિકારી (વર્ગ -૨)  (ઇન્‍ચાર્જ) 23259580 email hidden; JavaScript is required
૧૬ શ્રી આર. આર. યાદવ ચીફ ઇન્ફર્મેશન ઓફીસર 23259574 email hidden; JavaScript is required
૧૭ શ્રી એ. પી. ઠક્કર મદદનીશ નિયામક (મહેકમ)      (વર્ગ -૨) (ઇન્‍ચાર્જ) 23259484 email hidden; JavaScript is required
૧૮ શ્રી આર.આર.સોરઠીયા મદદનીશ નિયામક(પ્‍લાન) (વર્ગ -૨) 23259488 email hidden; JavaScript is required

Back