કુટિર ઉદ્યોગ | કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ

નં

અઘિકારી નું નામ

હોદ્દો

ફોન નં

ઈમેઈલ

શ્રી એ. કે. રાકેશ(IAS)

અગ્ર સચિવશ્રી અને કમિશનરશ્રી

23259477-23259478

seccri@gujarat.gov.in
comcri@gujarat.gov.in

શ્રીમતી જે. આર. ઠક્કર

કમિશનરશ્રીના અંગત મદદનીશ

23259477-23259478

psccri@gujarat.gov.in

શ્રી એચ. બી. પટેલ

અધિક નિયામક

23259482-59483

jdtxtcci@gujarat.gov.in

શ્રી જે. એચ. રાવલ

સંયુક્‍ત નિયામક(વહીવટ)

23259480-59481

jdadmcci@gujarat.gov.in

શ્રી એચ. બી. પટેલ

સંયુક્‍ત નિયામક (ટેક્ષ્ટાઇલ)

23259482-59483

jdtxtcci@gujarat.gov.in

શ્રી એમ. જે. મહેતા

પ્રોજેક્ટ મેનેજર (બેંકેબલ)

23259582

ddbnkcci@gujarat.gov.in

શ્રીમતી એ. એ. પંડિત

પ્રોજેક્ટ મેનેજર (તાલીમ)

23259590

ddtrgcci@gujarat.gov.in

શ્રી જે. એચ. રાવલ

પ્રોજેક્ટ મેનેજર (પેકેજ)

23259485

ddhcfcci@gujarat.gov.in

શ્રી એ. આર. પટેલ

પ્રોજેક્ટ મેનેજર (પ્‍લાન)

23259491

ddplncci@gujarat.gov.in

૧૦

શ્રી એ. આર. પટેલ

પ્રોજેક્ટ મેનેજર (એન્‍ફો.)

23259491

ddenfocci@gujarat.gov.in

૧૧

શ્રી આર. આર. યાદવ

હિસાબી અધિકારી

23259499

aocci@gujarat.gov.in

૧૨

શ્રી આર. આર. યાદવ

મેનેજર(ખાદી)

23259573

ddkhdcci@gujarat.gov.in

૧૩

શ્રી વાય. એન. પરમાર

ઈન્ડ. પ્રમોશન ઓફિસર (બેંકેબલ)

23259587

adbnkcci@gujarat.gov.in

૧૪

શ્રી આર. આર. યાદવ

ઈન્ડ. પ્રમોશન ઓફિસર(ટેક્ષ.)

23259574

adhndcci@gujarat.gov.in

૧૫

શ્રી આર. આર. યાદવ

ઈન્ડ. પ્રમોશન ઓફિસર(જનરલ)

23259580

addevcci@gujarat.gov.in

૧૬

શ્રી એ. પી. ઠક્કર

ઈન્ડ. પ્રમોશન ઓફિસર (મહેકમ)

23259484

adestcci@gujarat.gov.in

૧૭

શ્રી આર.આર.સોરઠીયા

ઈન્ડ. પ્રમોશન ઓફિસર (પ્‍લાન)

23259488

adplncci@gujarat.gov.in

૧૮

શ્રી આર. આર. યાદવ

ચીફ ઇન્ફર્મેશન ઓફીસર

23259574

ciocci@gujarat.gov.in