RTI Act | Commissioner of Cottage and Rural Industries

RTI Act

નિયમ સંગ્રહ નંબર વિગત
સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની પધ્‍ધતિ
કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલા ધોરણો
કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ, નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો
જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્‍યકિતઓ પાસેના દસ્‍તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ પત્રક.
નીતિ ધડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્‍યો સાથે સલાહ પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્‍વ માટેની વિગતો.
તંત્રના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ, સમિતિઓ અને અન્‍ય સંસ્‍થાઓનું પત્રક.
અધિકારીશ્રી,કર્મચારીઓની માહિતિ પુસ્‍તિકા (ડીરેકટરી)
૧૦
વિનિયમોમાં જોગવાઇ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પધ્‍ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતુ માસિક મહેનતાણું.
૧૧
સંસ્‍થાને ફાળવેલ અંદાજપત્ર.
૧ર
સહાયકી ફાળવેલ અમલ અંગેની પધ્‍ધતિ.
૧૩
આપે રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃત મેળવનારની વિગતો.
૧૪
વિજાણું રૂપે ઉપલબ્‍ધ સવલતોની વિગતો.
૧૫
માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્‍ધ સવલતોની વિગતો.
૧૬
જુદી જુદી સરકારી ઓથોરીટી માટે મદદનીશ માહિતિ અધિકારી, માહિતી અધિકારી અને એપેલેટ ઓથોરીટીની વિગતો દર્શાવતુ પત્રક.
૧૭
અન્‍ય ઉપયોગી માહિતી.