Slider_ctrl0 Slider_ctrl1 Slider_ctrl2
કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ

પદાધિકારીઓ

 • શ્રી વિજય રૂપાણી

  શ્રી વિજય રૂપાણી
  માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, ગુજરાત રાજ્ય
  Facebook.pngTwitter.png

 • શ્રી જયેશ રાદડીયા

  શ્રી જયેશ રાદડીયા
  માનનીય મંત્રીશ્રી, કુટીર અને ગ્રામોધોગ, ગુજરાત રાજ્ય

 • શ્રી સંદીપ કુમાર, IAS

  શ્રી સંદીપ કુમાર, IAS
  સચિવશ્રી અને કમિશનરશ્રી, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ, ગુજરાત રાજ્ય

    મલ્ટીમીડિયા

ફોટા ગેલેરી
વિડીયો ગેલેરી

<

વધારે જોવો

>

<

વધારે જોવો

>