Slider_ctrl0 Slider_ctrl1 Slider_ctrl2
કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ

પદાધિકારીઓ

 • શ્રી વિજય રૂપાણી

  શ્રી વિજય રૂપાણી
  માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજય
  Facebook.pngTwitter.png

 • શ્રી જયેશ રાદડીયા

  શ્રી જયેશ રાદડીયા
  માનનીય મંત્રીશ્રી, કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ, ગુજરાત રાજય

 • શ્રી ધર્મેન્‍દ્રસિંહ જાડેજા

  શ્રી ધર્મેન્‍દ્રસિંહ જાડેજા
  માનનીય રાજ્યકક્ષાના મંત્રીશ્રી, કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ, ગુજરાત રાજય

 • શ્રી સંદીપ કુમાર, IAS

  શ્રી સંદીપ કુમાર, IAS
  સચિવશ્રી અને કમિશનરશ્રી, કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ, ગુજરાત રાજય

    મલ્ટીમીડિયા

<

વધારે જોવો

>