સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ | કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ

  સ્ક્રીન રીડર

Screen Reader NameWebsiteFree / Commercial
GSWAN http://gswan.gov.in/ Free
National Portal of India https://www.india.gov.in/ Free