Slider_ctrl0 Slider_ctrl1 Slider_ctrl2
કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ

કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગ

 

આ વિભાગની પ્રવૃત્તિઓ શરૂઆતમાં મુળ રજીસ્ટ્રારશ્રી, સહકારી મંડળીઓ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર હસ્તક હતી. પરંતુ આ કામગીરીનો વ્યાપ વધવાથી તેના અમલીકરણ માટે અલગ તંત્ર ઉભુ કરવાનું જરુરી બનતા, સરકારશ્રીના ઉદ્યોગ, ખાણ અને ઊર્જા વિભાગના ઠરાવથી રાજય કક્ષાએ નિયામકશ્રી, કુટીર ઉદ્યોગ અને ઔદ્યોગિક સહકારની જગ્યા ઉભી કરી, નવુ તંત્ર ઉભુ કરવામાં આવ્યુ. ત્યાર બાદ આ ખાતાના વડા તરીકે કમિશનર કુટીર અને ગ્રામોદ્યોગની જગ્યા સરકારશ્રીના ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવથી ઉભી કરવામાં આવી.

પદાધિકારીઓ

 • શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ

  શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ
  માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય

 • શ્રી જગદીશ પંચાલ

  શ્રી જગદીશ પંચાલ
  માનનીય મંત્રીશ્રી, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ, ગુજરાત રાજ્ય

 • શ્રી પ્રવિણ કે. સોલંકી, IAS

  શ્રી પ્રવિણ કે. સોલંકી, IAS
  સચિવશ્રી અને કમિશનરશ્રી, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ, ગુજરાત રાજ્ય

    મલ્ટીમીડિયા