Slider_ctrl0 Slider_ctrl1 Slider_ctrl2 Slider_ctrl3
કમિશનર, કુટીર અને ગ્રામોધોગ

પદાધિકારીઓ

 • શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ

  શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ
  માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય
  Facebook.pngTwitter.png

 • શ્રી બલવંતસિંહ રાજપુત

  શ્રી બલવંતસિંહ રાજપુત
  માન.મંત્રીશ્રી, ઉદ્યોગ, લઘુ, સૂક્ષ્મ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ, કુટિર, ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ, નાગરિક ઉડ્ડયન, શ્રમ અને રોજગાર

 • શ્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા

  શ્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા
  માન.રાજ્યકક્ષા મંત્રીશ્રી, સહકાર, મીઠા ઉદ્યોગ, છાપકામ અને લેખન સામગ્રી, પ્રોટોકોલ(તમામ સ્વતંત્ર હવાલો), લઘુ, સૂક્ષ્મ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ, કુટિર, ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ, નાગરિક ઉડ્ડયન (રાજ્યકક્ષા)

 • શ્રી પ્રવિણ કે. સોલંકી, IAS

  શ્રી પ્રવિણ કે. સોલંકી, IAS
  સચિવશ્રી અને કમિશનરશ્રી, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ